Databescherming - GDPR

Beijer Ref AB zet zich in voor de bescherming van jouw privacy. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en welke rechten en opties je hierover hebt.

Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?

Beijer Ref AB is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen bestaan uit:

• Contactgegevens, zoals jouw naam, functie, postadres, inclusief jouw huisadres, waar je dit aan ons hebt verstrekt, bedrijfsadres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres;
• Betalingsgegevens, zoals gegevens die nodig zijn voor het verwerken van betalingen en fraudepreventie, waaronder creditcard-/betaalkaart- en beveiligingscodenummers en andere gerelateerde factureringsgegevens;
• Verdere bedrijfsinformatie die noodzakelijkerwijs wordt verwerkt in een zakelijke transactie,project of klant contractuele relatie met Beijer Ref AB of vrijwillig door je verstrekt, bijvoorbeeld in een wervingsproces, zoals instructies gegeven, betalingen, verzoeken en projecten;
• jouw wachtwoord voor de Beijer Ref AB website of andere met een wachtwoord beveiligde platforms of diensten, waar je er een hebt;
• Informatie verzameld uit openbaar beschikbare bronnen, integriteitsdatabanken en kredietinstellingen;
• Indien wettelijk vereist voor nalevingsdoeleinden, informatie over relevante en belangrijke geschillen of andere gerechtelijke procedures tegen je of een derde partij die met je verband houden en interactie met je en interactie met je die relevant kan zijn voor antitrustdoeleinden;
• Bijzondere categorieën persoonsgegevens. In verband met de registratie voor en het verlenen van toegang tot een evenement of seminar, kunnen we vragen om informatie over jouw gezondheid met het oog op het identificeren en attent zijn van eventuele handicaps of speciale dieetvereisten die je kan hebben. Elk gebruik van dergelijke informatie is gebaseerd op jouw toestemming. Als je dergelijke informatie over handicaps of speciale dieetwensen niet verstrekt, kunnen we geen enkele respectieve voorzorgsmaatregelen nemen;
• Andere persoonsgegevens met betrekking tot jouw voorkeuren wanneer deze relevant zijn voor de verkoop en diensten die wij leveren; Of
• Details van jouw bezoeken aan een van onze locaties.

Soms kunnen deze cookies persoonlijke gegevens bevatten over jouw lidmaatschap van een beroepsvereniging of vakbond, persoonlijke gezondheidsgegevens, details van dieetvoorkeuren wanneer relevant voor evenementen waarvoor we je uitnodigen.

Hoe verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

We kunnen in een aantal omstandigheden persoonsgegevens over je verzamelen, waaronder:

• Wanneer jij of jouw organisatie informatie of advies bij ons inwint of gebruik maakt van online diensten;
• Wanneer jij of jouw organisatie doorbladert, een onderzoek doet of anderszins op onze website communiceert;
• Bij je sollicitatie op een vacature binnen ons bedrijf;
• Wanneer jij of jouw organisatie zich aanbiedt om ons diensten te verlenen.
• Wanneer je een seminarie of een ander Beijer Ref AB-evenement bijwoont of wanneer jij je aanmeldt om persoonsgegevens van ons te ontvangen, inclusief trainingen, nieuwsbrieven en white papers; Of

In sommige gevallen verzamelen wij persoonsgegevens over jou die afkomstig zijn van een externe bron. We kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens verzamelen van jouw organisatie, andere organisaties waarmee je zaken doet, overheidsinstanties, een kredietrapportagebureau, een informatie- of dienstverlener of van een openbaar beschikbare registratie.

Bent je verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?

In het algemeen verstrek je ons jouw persoonsgegevens geheel vrijwillig; er zijn over het algemeen geen nadelige gevolgen voor jou als je ervoor kiest geen toestemming te geven om persoonlijke gegevens te verstrekken. Er zijn echter omstandigheden waarin Beijer Ref AB geen actie kan ondernemen zonder bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld omdat deze nodig zijn om jouw instructies of bestellingen en leveringen te verwerken, je toegang te geven tot een webaanbod of nieuwsbrief of jouw informatie te verwerken in een wervingsproces of om een wettelijk verplichte nalevingsscreening uit te voeren. In deze gevallen is het helaas niet mogelijk voor ons om jou te voorzien van wat je vraagt zonder de relevante persoonsgegevens en wij zullen je hiervan op de hoogte stellen.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw gegevens?

We mogen jouw persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden gebruiken ("Toegestane doeleinden"):

• Het leveren en de verkoop van goederen of andere diensten of dingen die je mogelijk hebt aangevraagd, inclusief online diensten of oplossingen wanneer jij of jouw organisatie daarom vraagt;
• Beheer van de zakelijke relatie van de relatie tussen jou of je organisatie met Beijer Ref AB, inclusief het verwerken van betalingen, boekhouding, auditing, facturering en incasso, ondersteunende diensten;
• Naleving van onze wettelijke verplichtingen (zoals registratieverplichtingen), nalevingsscreening of registratieverplichtingen (bijvoorbeeld exportwetten, handelssanctie- en embargowetten, voor antiwitwaswetgeving, financiële en kredietcontrole en fraude- en misdaadpreventie- en opsporingsdoeleinden), waaronder geautomatiseerde controles van jouw contactgegevens of andere informatie die je over jouw identiteit verstrekt tegen toepasselijke lijsten van sancties en contact met je opnemen om jouw identiteit te bevestigen in geval van een mogelijke match of registratie interactie met je die mogelijk relevant is voor nalevingsdoeleinden;
• Het analyseren en verbeteren van onze diensten en communicatie met jou;
• Het beschermen van de beveiliging van en het beheer van de toegang tot onze gebouwen, IT- en communicatiesystemen, online platformen, websites en andere systemen, het voorkomen en detecteren van beveiligingsbedreigingen, fraude of andere criminele of kwaadwillende activiteiten;
• Voor verzekeringsdoeleinden;
• Voor het monitoren en beoordelen van de naleving van ons beleid en onze normen;
• Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen en verzoeken, waaronder rapportage aan en/of controle door nationale en internationale regelgevende instanties;
• Het opvolgen van gerechtelijke bevelen en oefeningen en/of het verdedigen van onze wettelijke rechten; en
• Voor elk doel dat verband houdt met en/of een aanvulling is op een van de bovenstaande of andere doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens aan ons zijn verstrekt.

Wanneer je ons uitdrukkelijk jouw toestemming hebt gegeven, kunnen wij jouw persoonsgegevens ook verwerken voor de volgende doeleinden:

• Met je communiceren via de kanalen die je hebt goedgekeurd om je op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen in de branche, aankondigingen en andere informatie over Beijer Ref AB-producten, -technologieën en -diensten (waaronder nieuwsbrieven en andere informatie) en Beijer Ref AB-trainingen, evenementen en projecten;
• Klantenquêtes, marketingcampagnes, marktanalyse, loterijen, wedstrijden of andere promotionele activiteiten of evenementen; of
• Het verzamelen van informatie over uw voorkeuren om een gebruikersprofiel aan te maken om de kwaliteit van onze communicatie en interactie met u te personaliseren en te bevorderen (bijvoorbeeld door middel van nieuwsbrieftracking of website-analyse).

Wat betreft marketing-gerelateerde communicatie, zullen wij - indien wettelijk verplicht - je alleen voorzien van dergelijke informatie nadat je jouw hebt aangemeld. We bieden je bovendien de mogelijkheid om hier op elk gewenst moment af te zien indien je geen verdere marketinggerelateerde communicatie van ons wilt ontvangen. We zullen jouw persoonsgegevens niet gebruiken voor het nemen van geautomatiseerde beslissingen die van invloed zijn op jou of het maken van andere profielen dan hierboven beschreven.

Afhankelijk van welke van de bovenstaande toegestane doeleinden we jouw persoonsgegevens gebruiken, kunnen we jouw persoonsgegevens verwerken op een of meer van de volgende wettelijke gronden:

• Omdat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een klant- of leveranciersinstructie(s) of een ander contract met jou of jouw organisatie;
• Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld het bijhouden van pensioenadministratie of administratie voor fiscale doeleinden); of
• Omdat verwerking noodzakelijk is voor doeleinden die voor ons van gerechtvaardigd belang zijn van derden die jouw persoonsgegevens ontvangen, op voorwaarde dat dergelijke belangen niet worden overschreven door jouw belangen of fundamentele rechten en vrijheden.

Bovendien kan de verwerking worden gebaseerd op jouw toestemming wanneer je die uitdrukkelijk aan ons hebt gegeven.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

We kunnen jouw persoonsgegevens delen onder de volgende omstandigheden:

• We kunnen jouw persoonsgegevens op vertrouwelijke basis delen tussen de Beijer Ref-entiteiten, indien dat nodig is voor het verstrekken van juridisch advies of andere producten of diensten en voor administratieve, facturerings- en andere zakelijke doeleinden. Een lijst van de landen waar Beijer Ref-entiteiten zich bevinden is te vinden op onze Beijer Ref website beijeref.com;
• We kunnen jouw persoonsgegevens openbaar maken aan externe partners om namens ons taken uit te voeren, zoals het leveren van IT-diensten of het helpen met marketing en recruitment, het beheren van persberichten, data-analyse of statistieken.
• We kunnen jouw contactgegevens op vertrouwelijke basis openbaar maken aan derden met het oog op het verzamelen van jouw feedback over de dienstverlening van de Beijer Ref AB, om ons te helpen onze prestaties te meten en onze diensten te verbeteren en te promoten;
• We kunnen jouw persoonsgegevens delen met bedrijven die diensten verlenen voor witwascontroles, kredietrisicoreductie en andere fraude- en misdaadpreventiedoeleinden en bedrijven die soortgelijke diensten verlenen, waaronder financiële instellingen, kredietreferentiebureaus en regelgevende instanties waarmee dergelijke persoonsgegevens worden gedeeld;
• We kunnen jouw persoonsgegevens delen met derden aan wie we onze rechten of verplichtingen toewijzen of vernieuwen;
• We kunnen jouw persoonsgegevens delen met derden zoals bijvoorbeeld rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, toezichthouders of advocaten of andere partijen, wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een wettelijke of billijke claim, of voor een vertrouwelijke alternatieve geschillenbeslechtingsprocedure;
• We kunnen ook dienstverleners binnen of buiten Beijer Ref AB, in binnen- of buitenland, bijvoorbeeld shared service centers, opdragen om persoonsgegevens namens ons te verwerken en alleen in overeenstemming met onze instructies. Beijer Ref AB behoudt de controle over, en blijft volledig verantwoordelijk voor, jouw persoonsgegevens en zal passende waarborgen gebruiken zoals vereist door de toepasselijke wetgeving om de integriteit en veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen bij het inschakelen van dergelijke dienstverleners;
• We kunnen ook geaggregeerde persoonsgegevens en statistieken gebruiken voor het monitoren van het gebruik van websites om ons te helpen onze website en onze diensten verder te ontwikkelen.

Anders zullen we jouw persoonsgegevens alleen openbaar maken wanneer je ons doorverwijzen of ons toestemming geeft, wanneer we wettelijk verplicht zijn of een gerechtelijk of officieel verzoek daartoe hebben ingediend, of als vereist om feitelijke of vermoedelijke frauduleuze of criminele activiteiten te onderzoeken.

Persoonlijke gegevens over andere personen die je ons verstrekt

Als je ons persoonsgegevens verstrekt over iemand anders (zoals een van jouw bestuurders of werknemers, of iemand met wie je zakelijke contacten hebt) moet je ervoor zorgen dat je het recht hebt om die persoonsgegevens aan ons bekend te maken en dat we, zonder verdere stappen te ondernemen, die persoonsgegevens kunnen verzamelen, gebruiken en openbaar maken zoals beschreven in dit privacybeleid. In het bijzonder moet je ervoor zorgen dat de betrokkene op de hoogte is van de verschillende zaken die in dit privacybeleid worden beschreven, aangezien deze zaken betrekking hebben op die persoon, met inbegrip van onze identiteit, hoe contact met ons op te nemen, onze doeleinden van het verzamelen, onze praktijken voor het verstrekken van persoonsgegevens (inclusief openbaarmaking aan buitenlandse ontvangers), het recht van de persoon om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens en klachten te maken over de behandeling van de persoonsgegevens , en de gevolgen als de persoonsgegevens niet worden verstrekt (zoals ons onvermogen om diensten te verlenen).

Jouw persoonlijke gegevens veilig houden

We zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om je persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig te houden in overeenstemming met onze interne procedures met betrekking tot de opslag, openbaarmaking en toegang tot persoonsgegevens. Persoonsgegevens kunnen worden bewaard op onze systemen voor persoonsgegevenstechnologie, die van onze contractanten of in papieren bestanden.

Overdracht van jouw persoonsgegevens naar het buitenland

Beijer Ref AB maakt deel uit van een wereldwijd actieve business group, de Beijer Ref groep. We kunnen jouw persoonsgegevens overdragen naar het buitenland indien dit nodig is voor de toegestane doeleinden zoals hierboven beschreven. Dit kunnen landen zijn die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als de wetten van jouw eigen land (bijvoorbeeld de wetten binnen de Europese Economische Ruimte of Australië). Wij zullen ervoor zorgen dat dergelijke internationale overdrachten worden onderworpen aan passende of passende waarborgen, zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 of andere relevante wetten. Dit omvat het aangaan van de EU-standaardcontractbepalingen die hier beschikbaar zijn.

Je persoonlijke gegevens bijwerken

Als een van de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt, verandert, bijvoorbeeld als je jouw e-mailadres wijzigt of als je een verzoek wilt annuleren dat je bij ons hebt gedaan, of als jij je ervan bewust wordt dat we onjuiste persoonsgegevens over je hebben, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar carrier@beijerref.com . Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die voortvloeien uit onjuiste, onauthentieke, gebrekkige of onvolledige persoonsgegevens die je ons verstrekt.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden verwijderd wanneer deze niet langer redelijkerwijs vereist zijn voor de toegestane doeleinden of als je jouw toestemming intrekt (indien van toepassing) en we niet wettelijk verplicht zijn of anderszins toestemming hebben om dergelijke gegevens op te slaan. Wij bewaren met name jouw persoonsgegevens indien nodig voor Beijer Ref AB om ons te verdedigen tegen juridische claims tot het einde van de relevante bewaartermijn of totdat de betrokken vorderingen zijn afgehandeld.

Jouw rechten

Onder bepaalde wettelijke voorwaarden heb je het recht om een kopie van de persoonsgegevens over jezelf op te vragen, om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren en bezwaar te maken tegen, of het beperken van, het gebruik van jouw persoonsgegevens. Je kan ook een klacht indienen als je jou zorgen maakt over onze omgang met jouw persoonsgegevens.

Als je een van de bovenstaande acties wil ondernemen, stuur dan een e-mail naar carrier@beijerref.com . We kunnen je verzoeken jouw identiteit te bewijzen door ons een kopie van een geldig identificatiemiddel te verstrekken, zodat wij aan onze beveiligingsverplichtingen kunnen voldoen en om ongeoorloofde openbaarmaking van gegevens te voorkomen. Wij behouden ons het recht om je een administratieve vergoeding in rekening te brengen voor alle kennelijk ongegronde of buitensporige verzoeken met betrekking tot de toegang tot jouw gegevens, en voor eventuele aanvullende kopieën van de persoonsgegevens die je van ons opvraagt.

We zullen alle verzoeken of klachten die we ontvangen in overweging nemen en je tijdig een antwoord geven. Als je niet tevreden bent met onze reactie, kan je jouw klacht indienen bij de gerechtigde privacytoezichthouder. Wij zullen je op verzoek de informatie van jouw relevante regulator verstrekken.

Updates van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd bij te werken en te wijzigen om eventuele wijzigingen in de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken of wettelijke vereisten wijzigen, weer te geven. In het geval van dergelijke wijzigingen zullen we het gewijzigde privacybeleid op onze website plaatsen of op een andere manier publiceren. De wijzigingen worden van kracht zodra ze op deze website worden geplaatst.

Hoe kom je in contact met Beijer Ref AB?

Wij zijn blij met jouw mening over onze website en ons privacybeleid. Als je contact met ons wilt opnemen met vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail naar carrier@beijerref.com .