Andmekaitse GDPR

Beijer Ref AB jaoks on teie privaatsuse kaitsmine oluline. Selles privaatsuspoliitikas on selgitatud, kuidas teie isikuandmeid kogume ja kasutame ning millised õigused ja võimalused teil selles osas on.

Kes vastutab teie isikuandmete eest?

Beijer Ref AB vastutab teie isikuandmete eest.

Milliseid isikuandmeid me kogume?

Kogutavad isikuandmed võivad hõlmata järgmist:

• kontaktandmed, nagu teie nimi, ametinimetus, postiaadress, sealhulgas kodune aadress, kui olete selle meile andnud, ettevõtte aadress, telefoninumber, mobiiltelefoni number, faksinumber ja e-posti aadress;
• makseandmed, näiteks maksete töötlemiseks ja pettuste vältimiseks vajalikud andmed, sealhulgas krediit-/deebetkaardinumbrid, turvakoodinumbrid ja muud seotud makseandmed;
• muud äriandmed, mille töötlemine on tingimata vajalik äritehingu, projekti või kliendi lepingulise suhte jaoks Beijer Ref AB-ga või mille olete esitanud vabatahtlikult, nt värbamisprotsessis, sh antud juhised, tehtud maksed, taotlused ja projektid;
• teie parool Beijer Ref AB veebisaidi jaoks või olemasolu korral muu parooliga kaitstud platvormi või teenuse jaoks;
• avalikest allikatest, karistusregistrist ja krediidiasutustest kogutud teave;
• kui see on vajalik seaduse täitmiseks, siis andmed asjakohaste ja oluliste kohtuvaidluste või muude kohtumenetluste kohta, mis on seotud teiega või teiega seotud kolmanda isikuga; samuti suhtlus teiega, mis võib olla oluline monopolidevastasel eesmärgil;
• isikuandmete erikategooriad. Seoses üritusele või seminarile registreerimisega ja neile juurdepääsu võimaldamisega võime küsida andmeid teie tervise kohta, et tuvastada võimalikke puudeid või erilisi toitumisnõudeid, et saaksime nendega arvestada. Sellise teabe mis tahes kasutamine põhineb teie nõusolekul. Kui te ei esita sellist teavet puuete või eriliste toitumisnõuete kohta, ei saa me võtta vastavaid ettevaatusabinõusid;
• muud teie eelistustega seotud isikuandmed, kui need on meie müügi ja teenuste jaoks asjakohased; ja/või
• andmed teie külastuste kohta meie territooriumile.

Aeg-ajalt võib see sisaldada isikuandmeid teie liikmelisuse kohta kutse- või ametiühingus või -liidus, tervisealaseid isikuandmeid, andmeid toitumiseelistuste kohta, kui see on oluline seoses üritustega, kuhu teid kutsume, ja olemasolu korral karistusregistri andmeid.

Kuidas me teie isikuandmeid kogume?

Võime teie kohta koguda isikuandmeid mitmetel asjaoludel, sealhulgas

• kui teie või teie organisatsioon küsib meilt teavet või nõu või kui kasutate mis tahes veebiteenuseid;
• kui teie või teie organisatsioon sirvib meie veebilehte, esitab päringu või teeb midagi muud meie veebisaidil;
• kui kandideerite tööle või vabale töökohale meie ettevõttes;
• kui teie või teie organisatsioon teeb meile pakkumise teenuseid osutada või osutab meile teenuseid.
• kui osalete seminaril või mõnel muul Beijer Ref AB üritusel või registreerute, et saada meilt isikuandmeid, sealhulgas koolitusi; või

Mõnel juhul kogume teie kohta isikuandmeid kolmandate isikute kaudu. Näiteks võime koguda isikuandmeid teie organisatsioonilt, teistelt organisatsioonidelt, kellega teil on tegemist, valitsusasutustelt, krediidiagentuurilt, teabe- või teenusepakkujalt või avaliku ligipääsuga registrist.

Kas peate esitama isikuandmed?

Põhimõtteliselt edastate oma isikuandmed meile täiesti vabatahtlikult; kui otsustate nõusolekut mitte anda või isikuandmeid mitte edastada ei avalda see teile üldjuhul kahjulikku mõju. Siiski on olukordi, kus Beijer Ref AB ei saa ilma teie teatud isikuandmeteta tegutseda, näiteks seetõttu, et neid isikuandmeid on vaja teie juhiste või tellimuste ja tarnete töötlemiseks, juurdepääsu andmiseks veebipõhisele pakkumisele või infolehele või teie andmete töötlemiseks värbamisprotsessis või seaduslikult nõutava vastavuskontrolli läbiviimiseks. Nendel juhtudel ei ole meil kahjuks võimalik ilma asjakohaste isikuandmeteta teie soovi täita ja me teavitame teid sellest.

Millistel eesmärkidel me teie andmeid kasutame?

Võime teie isikuandmeid kasutada ainult järgmistel eesmärkidel („Lubatud eesmärgid“):

• kaupade või muude teenuste müük või muud asjad, mida võisite taotleda, sealhulgas veebiteenused või lahendused, mida teie või teie organisatsioon on taotlenud või mille kohta olete juhised andnud;
• teie või teie organisatsiooni ja Beijer Ref AB vaheliste ärisuhete haldamine, sealhulgas maksete töötlemine, raamatupidamine, auditeerimine, arvete esitamine ja sissenõudmine, tugiteenused;
• meie juriidiliste kohustuste täitmine (näiteks arvepidamise kohustus), vastavuse kontrollimine või registreerimiskohustuste täitmine (nt ekspordiseadused, kaubandussanktsioonid ja embargoseadused rahapesuvastaseks võitluseks, finants- ja krediidikontrolli ning pettuste ja kuritegude ennetamise ja avastamise eesmärgil), mis võib hõlmata teie kontaktandmete või muu teie identiteedi kohta esitatud teabe automaatset kontrollimist vastavate sanktsioneeritud osapoolte loenditega võrdlemise teel ja teiega ühenduse võtmist teie identiteedi kinnitamiseks võimaliku vaste leidmisel või teiega suhtluse salvestamist, mis võib olla asjakohane seaduse täitmiseks;
• meie teenuste ja teiega suhtluse analüüsimine ja täiustamine;
• meie territooriumi, IT- ja sidesüsteemide, veebiplatvormide, veebisaitide ja muude süsteemide turvalisuse kaitsmine ja neile juurdepääsu haldamine, turvaohtude, pettuste või muu kriminaalse või pahatahtliku tegevuse ennetamisene ja avastamine;
• kindlustuse eesmärgil;
• meie poliitikatele ja standarditele vastavuse jälgimine ja hindamine;
• meile esitatavatele õiguslikele ja regulatiivsetele kohustustele ja nõudmistele vastavuse tagamine, sealhulgas aru andmine riiklikele ja rahvusvahelistele reguleerivatele asutustele ja/või nende auditite läbimine;
• kohtumääruste täitmine ja meie seaduslikke õiguste rakendamine ja/või kaitsmine; ja
• mis tahes eesmärgil, mis on seotud või aitab kaasa ülaltoodule ja/või mis tahes muul eesmärgil, milleks teie isikuandmed meile edastati.

Kui olete meile selgesõnaliselt nõusoleku andnud, võime teie isikuandmeid töödelda ka järgmistel eesmärkidel:

• teiega suhtlemine kanalite kaudu, mille olete heaks kiitnud, et hoida teid kursis uusimate arengutega tööstusharus, teadetega ja muu teabega Beijer Ref AB toodete, tehnoloogiate ja teenuste kohta (sh uudiskirjad ja muu teave) ning Beijer Ref AB koolituste, ürituste ja projektide kohta;
• kliendiküsitlused, turunduskampaaniad, turuanalüüs, loosimised, võistlused või muud reklaamitegevused või üritused; või
• teie eelistuste kohta teabe kogumine kasutajaprofiili loomiseks, et isikupärastada ja parandada meie suhtlust teiega ja teiega suhtlemise kvaliteeti (näiteks uudiskirjade jälgimise või veebisaidi analüüsi abil).

Mis puudutab turundusalaste materjalide saatmist, siis edastame – kui see on seadusega nõutav – teile sellist teavet alles pärast seda, kui olete selleks nõusoleku andnud, ja anname teile võimaluse igal ajal loobuda, kui te ei soovi enam meilt turundusalaseid materjale saada. Me ei kasuta teie isikuandmeid teid mõjutavate automatiseeritud otsuste tegemiseks ega muude profiilide loomiseks, kui eespool kirjeldatud.

Sõltuvalt sellest, millistel ülaltoodud lubatud eesmärkidest me teie isikuandmeid kasutame, võime teie isikuandmeid töödelda ühel või mitmel järgmistest õiguslikest alustest:

• sest töötlemine on vajalik kliendi või tarnija juhis(t)e või muude lepingute täitmiseks teie või teie organisatsiooniga;
• et täita meie seadusest tulenevaid kohustusi (nt pidada pensioniarvestust või maksustamise arvestust); või
• sest töötlemine on vajalik meie õigustatud huvides või kolmandate isikute huvides, kes saavad teie isikuandmeid, tingimusel et teie huvid, põhiõigused ja -vabadused ei kaalu neid üles.

Lisaks võib töötlemine põhineda teie nõusolekul, kui olete selle meile selgesõnaliselt andnud.

Kellega me teie isikuandmeid jagame?

Võime teie isikuandmeid jagada järgmistel asjaoludel:

• võime jagada teie isikuandmeid Beijer Refi üksuste vahel konfidentsiaalsel alusel, kui see on vajalik õigusnõustamise või muude toodete või teenuste pakkumiseks, samuti haldusalastel, arvete esitamisega seotud ja muudel ärilistel eesmärkidel. Nende riikide loetelu, kus Beijer Refi üksused asuvad, leiate Beijer Refi veebisaidilt beijeref.com;
• võime avaldada teie isikuandmeid ettevõttevälistele partneritele, et nad saaksid meie nimel ülesandeid täita, näiteks pakkuda IT-teenuseid või aidata turunduse ja värbamise, pressiteadete haldamise, andmeanalüütika või statistika osas.
• võime avaldada teie kontaktandmed konfidentsiaalsel alusel kolmandatele isikutele, et koguda teie tagasisidet Beijer Ref AB teenuse osutamise kohta, et aidata meil mõõta oma tegevust ning parandada ja reklaamida meie teenuseid;
• võime jagada teie isikuandmeid ettevõtetega, kes pakuvad rahapesu kontrollimise, krediidiriski vähendamise ning muud pettuste ja kuritegude ennetamise teenuseid, samuti sarnaseid teenuseid pakkuvate ettevõtetega, sealhulgas finantsasutuste, krediidiasutuste ja reguleerivate asutustega, kellega selliseid isikuandmeid jagatakse;
• võime jagada teie isikuandmeid mis tahes kolmanda osapoolega, kellele loovutame või anname uue lepinguga üle oma õigusi või kohustusi;
• võime jagada teie isikuandmeid kolmandate isikutega, näiteks kohtute, õiguskaitseasutuste, reguleerivate asutuste või advokaatidega, samuti muude osapooltega, kui see on mõistlikult vajalik nõude või tsiviilhagi esitamiseks, rakendamiseks või kaitsmiseks või konfidentsiaalse alternatiivse vaidluste lahendamise protsessi jaoks;
• samuti võime lasta töödelda isikuandmeid lubatud eesmärkidel meie nimel ja ainult vastavalt meie juhistele Beijer Ref AB sisestel või välistel teenusepakkujatel, riigisiseselt või välismaal, nt jagatud teeninduskeskustel. Beijer Ref AB säilitab kontrolli ja on täielikult vastutav teie isikuandmete eest ning kasutab selliste teenusepakkujate kaasamisel teie isikuandmete terviklikkuse ja turvalisuse tagamiseks asjakohaseid kaitsemeetmeid, vastavalt kehtivate seaduste nõuetele;
• võime kasutada ka koondatud isikuandmeid ja statistikat veebisaidi kasutamise jälgimiseks, et aidata meil oma veebisaiti ja teenuseid arendada.

Vastasel juhul avaldame teie isikuandmeid ainult siis, kui suunate meid seda tegema või annate meile selleks loa, kui see on nõutav vastavalt kehtivatele seadustele või määrustele või kohtu- või ametlikele taotlustele või kui seda on vaja toimunud või kahtlustatavate pettuste või kuritegude uurimiseks.

Teiste inimeste isikuandmed, mille meile edastate

Kui esitate meile isikuandmeid kellegi teise kohta (näiteks ühe teie juhi või töötaja või kellegi kohta, kellega teil on ärisuhteid), peate tagama, et teil on õigus neid isikuandmeid meile avaldada ja et võime ilma täiendavaid samme astumata neid isikuandmeid koguda, kasutada ja avaldada käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud viisil. Eelkõige peate tagama, et asjaomane isik on teadlik erinevatest käesolevas privaatsuspoliitikas täpsustatud küsimustest, kuna need küsimused on seotud selle isikuga. Nende alla kuulub meie identiteet, kuidas meiega ühendust võtta, meie andmete kogumise eesmärgid, meie isikuandmete avalikustamise tavad (sealhulgas avaldamine välismaistele saajatele), isiku õigus saada juurdepääs isikuandmetele ja esitada kaebusi isikuandmete käitlemise kohta ning tagajärjed, kui isikuandmeid ei esitata (näiteks meie võimetus teenuseid osutada).

Teie isikuandmete turvalisus

Rakendame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmed, et hoida teie isikuandmeid konfidentsiaalsena ja turvaliselt vastavalt meie sisekorrale, mis hõlmab isikuandmete säilitamist, avalikustamist ja juurdepääsu nendele. Isikuandmeid võidakse hoida meie või meie alltöövõtjate isikuandmete tehnoloogiasüsteemides või paberkandjal.

Teie isikuandmete edastamine välismaale

Beijer Ref AB on osa Beijer Refi globaalsest kontsernist. Võime teie isikuandmeid välismaale edastada, kui see on vajalik eespool kirjeldatud lubatud eesmärkide saavutamiseks. See võib hõlmata riike, mis ei paku sama kaitsetaset kui teie koduriigi seadused (näiteks Euroopa Majanduspiirkonna või Austraalia seadused). Tagame, et selliste rahvusvahelise andmete edastamise suhtes kohaldatakse asjakohaseid või sobivaid kaitsemeetmeid, nagu on nõutud isikuandmete kaitse üldmääruses (EL) 2016/679 või muudes asjakohastes seadustes. See hõlmab EL-i standardsete lepinguklauslite lisamist, mis on saadaval siin.

Teie isikuandmete uuendamine

Kui mõni teie meile edastatud isikuandmetest muutub, näiteks kui muudate oma e-posti aadressi või soovite tühistada kõik meile esitatud taotlused või kui saate teada, et meil on teie kohta ebatäpseid isikuandmeid, palun andke meile sellest teada, saates meili aadressile carrier@beijerref.com. Me ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad teie poolt meile esitatud ebatäpsetest, ebaautentsetest, puudulikest või mittetäielikest isikuandmetest.

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Teie isikuandmed kustutatakse, kui see pole lubatud eesmärkidel enam mõistlikult vajalik või kui võtate tagasi oma nõusoleku (kui see on asjakohane) ja kui me pole seaduslikult kohustatud neid andmeid säilitama või kui see pole muul viisil lubatud. Eelkõige säilitame teie isikuandmeid, kui see on Beijer Ref AB jaoks vajalik õiguslike nõuete esitamiseks või kaitsmiseks kuni vastava säilitamisaja lõpuni või kuni kõnealused nõuded on lahendatud.

Teie õigused

Teatud õiguslikel tingimustel on teil õigus nõuda oma meie valduses olevate isikuandmete koopiat, lasta parandada ebaõiged isikuandmed ning olla vastu või piirata isikuandmete kasutamist meie poolt. Võite esitada kaebuse ka siis, kui olete mures selle pärast, kuidas teie isikuandmeid käitleme.

Kui soovite teha mõnda ülaltoodust, saatke palun e-kiri aadressile carrier@beijerref.com. Võime paluda teil oma isikut tõendada, esitades meile kehtiva isikut tõendava dokumendi koopia, et saaksime täita oma turvalisuse tagamise kohustusi ja vältida andmete loata avaldamist. Jätame endale õiguse nõuda mõistlikku haldustasu kõigi ilmselgelt alusetute või ülemääraste taotluste eest, mis puudutavad juurdepääsu teie andmetele, ja kõigi isikuandmete täiendavate koopiate eest, mida meilt taotlete.

Arvestame kõiki meile laekunud taotlusi ja kaebuseid ning anname teile õigeaegse vastuse. Kui te ei ole meie vastusega rahul, võite kaebuse edastada asjakohasele andmekaitseametnikule. Soovi korral edastame teile asjakohase andmekaitseametniku andmed.

Käesoleva privaatsuspoliitika uuendused

Seda privaatsuspoliitikat uuendati viimati 2018. aasta mais. Jätame endale õiguse seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt ajakohastada ja muuta, et kajastada mis tahes muudatusi teie isikuandmete töötlemise viisis või muutunud seaduslikke nõudeid. Selliste muudatuste korral postitame muudetud privaatsuspoliitika oma veebisaidile või avaldame selle muul viisil. Muudatused jõustuvad kohe, kui need on sellele veebisaidile postitatud.

Kuidas võtta ühendust Beijer Ref AB-ga

Ootame teie seisukohti meie veebisaidi ja meie privaatsuseeskirjade kohta. Kui soovite küsimuste või kommentaaride korral meiega ühendust võtta, saatke palun e-kiri aadressile carrier@beijerref.com.