Gegevensbescherming - GDPR

Beijer Ref AB zet zich in voor de bescherming van uw privacy. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en welke rechten en opties u in dit opzicht hebt.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

Beijer Ref AB is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen bestaan uit:

• Contactgegevens, zoals uw naam, functie, postadres, inclusief uw huisadres, waar u dit aan ons hebt verstrekt, bedrijfsadres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres;
• Betalingsgegevens, zoals gegevens die nodig zijn voor het verwerken van betalingen en fraudepreventie, waaronder creditcard-/betaalkaartnummers, beveiligingscodenummers en andere gerelateerde factureringsgegevens;
• Verdere bedrijfsinformatie die noodzakelijkerwijs wordt verwerkt in een zakelijke transactie,project of klant contractuele relatie met Beijer Ref AB of vrijwillig door u verstrekt, bijvoorbeeld in een wervingsproces, zoals instructies gegeven, betalingen, verzoeken en projecten;
• Uw wachtwoord voor de Beijer Ref AB website of andere met een wachtwoord beveiligde platforms of diensten, waar u er een hebt;
• Informatie verzameld uit openbaar beschikbare bronnen, integriteitsdatabanken en kredietinstellingen;
• Indien wettelijk vereist voor nalevingsdoeleinden, informatie over relevante en belangrijke geschillen of andere gerechtelijke procedures tegen u of een derde partij die met u verband houden en interactie met u en interactie met u die relevant kan zijn voor antitrustdoeleinden;
• Bijzondere categorieën persoonsgegevens. In verband met de registratie voor en het verlenen van toegang tot een evenement of seminar, kunnen we vragen om informatie over uw gezondheid met het oog op het identificeren en attent zijn van eventuele handicaps of speciale dieetvereisten die u kan hebben. Elk gebruik van dergelijke informatie is gebaseerd op uw toestemming. Als u dergelijke informatie over handicaps of speciale dieetwensen niet verstrekt, kunnen we geen enkele respectieve voorzorgsmaatregelen nemen;
• Andere persoonsgegevens met betrekking tot uw voorkeuren wanneer deze relevant zijn voor de verkoop en diensten die wij leveren; Of
• Details van uw bezoeken aan ons pand.

Van tijd tot tijd kan het persoonlijke gegevens bevatten over uw lidmaatschap van een beroeps- of beroepsvereniging of vakbond, persoonlijke gezondheidsgegevens, details van dieetvoorkeuren wanneer relevant voor evenementen waarvoor we u uitnodigen en details van elk strafblad dat u mogelijk heeft.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

We kunnen in een aantal omstandigheden persoonsgegevens over u verzamelen, waaronder

• Wanneer u of uw organisatie informatie of advies bij ons inwinnen of gebruik maken van online diensten;
• Wanneer u of uw organisatie doorbladert, een onderzoek doet of anderszins op onze website communiceert;
• Bij je sollicitatie of vacature binnen ons bedrijf;
• Wanneer u of uw organisatie aanbiedt om ons diensten te verlenen of te verlenen.
• Wanneer u een seminar of een ander Beijer Ref AB-evenement bijwoont of zich aanmeldt om persoonsgegevens van ons te ontvangen, inclusief training; Of

In sommige gevallen verzamelen wij persoonsgegevens over u van een externe bron. We kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens verzamelen van uw organisatie, andere organisaties waarmee u zaken doet, overheidsinstanties, een kredietrapportagebureau, een informatie- of dienstverlener of van een openbaar beschikbare registratie.

Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?

In het algemeen verstrekt u ons uw persoonsgegevens geheel vrijwillig; er zijn over het algemeen geen nadelige gevolgen voor u als u ervoor kiest geen toestemming te geven of om persoonlijke gegevens te verstrekken. Er zijn echter omstandigheden waarin Beijer Ref AB geen actie kan ondernemen zonder bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld omdat deze persoonsgegevens nodig zijn om uw instructies of bestellingen en leveringen te verwerken, u toegang te geven tot een webaanbod of nieuwsbrief of uw informatie te verwerken in een wervingsproces of om een wettelijk verplichte nalevingsscreening uit te voeren. In deze gevallen is het helaas niet mogelijk voor ons om u te voorzien van wat u vraagt zonder de relevante persoonsgegevens en wij zullen u hiervan op de hoogte stellen.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

We mogen uw persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden gebruiken ("Toegestane doeleinden"):

• Het leveren van de verkoop van goederen of andere diensten of dingen die u mogelijk hebt aangevraagd, inclusief online diensten of oplossingen zoals u of uw organisatie daarom vraagt;
• Beheren en beheren van de zakelijke relatie van uw of uw organisatie met Beijer Ref AB, inclusief het verwerken van betalingen, boekhouding, auditing, facturering en incasso, ondersteunende diensten;
• Naleving van onze wettelijke verplichtingen (zoals registratieverplichtingen), nalevingsscreening of registratieverplichtingen (bijvoorbeeld exportwetten, handelssanctie- en embargowetten, voor antiwitwaswetgeving, financiële en kredietcontrole en fraude- en misdaadpreventie- en opsporingsdoeleinden), waaronder geautomatiseerde controles van uw contactgegevens of andere informatie die u over uw identiteit verstrekt tegen toepasselijke lijsten van sancties en contact met u opnemen om uw identiteit te bevestigen in geval van een mogelijke match of registratie interactie met u die mogelijk met u wordt relevant voor nalevingsdoeleinden;
• Het analyseren en verbeteren van onze diensten en communicatie met u;
• Het beschermen van de beveiliging van en het beheer van de toegang tot onze gebouwen, IT- en communicatiesystemen, online platforms, websites en andere systemen, het voorkomen en detecteren van beveiligingsbedreigingen, fraude of andere criminele of kwaadwillende activiteiten;
• Voor verzekeringsdoeleinden;
• Voor het monitoren en beoordelen van de naleving van ons beleid en onze normen;
• Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen en verzoeken, waaronder rapportage aan en/of worden gecontroleerd door nationale en internationale regelgevende instanties;
• Het opvolgen van gerechtelijke bevelen en oefeningen en/of het verdedigen van onze wettelijke rechten; En
• Voor elk doel dat verband houdt met en/of een aanvulling op een van de bovenstaande of andere doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens aan ons zijn verstrekt.

Wanneer u ons uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven, kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken voor de volgende doeleinden:

• Met u communiceren via de kanalen die u hebt goedgekeurd om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen in de branche, aankondigingen en andere informatie over Beijer Ref AB-producten, -technologieën en -diensten (waaronder nieuwsbrieven en andere informatie) en beijer Ref AB-trainingen, evenementen en projecten;
• Klantenquêtes, marketingcampagnes, marktanalyse, loterijen, wedstrijden of andere promotionele activiteiten of evenementen; Of
• Het verzamelen van informatie over uw voorkeuren om een gebruikersprofiel aan te maken om de kwaliteit van onze communicatie en interactie met u te personaliseren en te bevorderen (bijvoorbeeld door middel van nieuwsbrieftracking of website-analyse).

Met betrekking tot marketing-gerelateerde communicatie, zullen wij - indien wettelijk verplicht - u alleen voorzien van dergelijke informatie nadat u zich hebt aangemeld en u de mogelijkheid bieden om u op elk gewenst moment af te zien als u geen verdere marketinggerelateerde communicatie van ons wilt ontvangen. We zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor het nemen van geautomatiseerde beslissingen die van invloed zijn op u of het maken van andere profielen dan hierboven beschreven.

Afhankelijk van welke van de bovenstaande toegestane doeleinden we uw persoonsgegevens gebruiken, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken op een of meer van de volgende wettelijke gronden:

• Omdat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een klant- of leveranciersinstructie(s) of een ander contract met u of uw organisatie;
• Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld het bijhouden van pensioenadministratie of administratie voor fiscale doeleinden); Of
• Omdat verwerking noodzakelijk is voor doeleinden van ons gerechtvaardigd belang of die van ontvangers van derden die uw persoonsgegevens ontvangen, op voorwaarde dat dergelijke belangen niet worden overschreven door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden.

Bovendien kan de verwerking worden gebaseerd op uw toestemming wanneer u dat uitdrukkelijk aan ons hebt gegeven.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

We kunnen uw persoonsgegevens delen onder de volgende omstandigheden:

• We kunnen uw persoonsgegevens op vertrouwelijke basis delen tussen de Beijer Ref-entiteiten, indien dat nodig is voor het verstrekken van juridisch advies of andere producten of diensten en voor administratieve, facturerings- en andere zakelijke doeleinden. Een lijst van de landen waar Beijer Ref Entiteiten zich bevinden is te vinden op onze Beijer Ref website beijeref.com;
• We kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken aan externe partners om namens ons taken uit te voeren, zoals het leveren van IT-diensten of het helpen met marketing en recruitment, het beheren van persberichten, data-analyse of statistieken.
• We kunnen uw contactgegevens op vertrouwelijke basis openbaar maken aan derden met het oog op het verzamelen van uw feedback over de dienstverlening van de Beijer Ref AB, om ons te helpen onze prestaties te meten en onze diensten te verbeteren en te promoten;
• We kunnen uw persoonsgegevens delen met bedrijven die diensten verlenen voor witwascontroles, kredietrisicoreductie en andere fraude- en misdaadpreventiedoeleinden en bedrijven die soortgelijke diensten verlenen, waaronder financiële instellingen, kredietreferentiebureaus en regelgevende instanties waarmee dergelijke persoonsgegevens worden gedeeld;
• We kunnen uw persoonsgegevens delen met derden aan wie we onze rechten of verplichtingen toewijzen of vernieuwen;
• We kunnen uw persoonsgegevens delen met derden, bijvoorbeeld rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, toezichthouders of advocaten of andere partijen, wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een wettelijke of billijke claim, of voor een vertrouwelijke alternatieve geschillenbeslechtingsprocedure;
• We kunnen ook dienstverleners binnen of buiten Beijer Ref AB, in binnen- of buitenland, bijvoorbeeld shared service centers, opdragen om persoonsgegevens namens ons te verwerken en alleen in overeenstemming met onze instructies. Beijer Ref AB behoudt de controle over en blijft volledig verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens en zal passende waarborgen gebruiken zoals vereist door de toepasselijke wetgeving om de integriteit en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen bij het inschakelen van dergelijke dienstverleners;
• We kunnen ook geaggregeerde persoonsgegevens en statistieken gebruiken voor het monitoren van het gebruik van websites om ons te helpen onze website en onze diensten te ontwikkelen.

Anders zullen we uw persoonsgegevens alleen openbaar maken wanneer u ons doorverwijzen of ons toestemming geeft, wanneer we wettelijk verplicht zijn of een gerechtelijk of officieel verzoek daartoe hebben ingediend, of als vereist om feitelijke of vermoedelijke frauduleuze of criminele activiteiten te onderzoeken.

Persoonlijke gegevens over andere personen die u ons verstrekt

Als u ons persoonsgegevens verstrekt over iemand anders (zoals een van uw bestuurders of werknemers, of iemand met wie u zakelijke contacten hebt) moet u ervoor zorgen dat u het recht heeft om die persoonsgegevens aan ons bekend te maken en dat we, zonder verdere stappen te ondernemen, die persoonsgegevens kunnen verzamelen, gebruiken en openbaar maken zoals beschreven in dit privacybeleid. In het bijzonder moet u ervoor zorgen dat de betrokkene op de hoogte is van de verschillende zaken die in dit privacybeleid worden beschreven, aangezien deze zaken betrekking hebben op die persoon, met inbegrip van onze identiteit, hoe contact met ons op te nemen, onze doeleinden van het verzamelen, onze praktijken voor het verstrekken van persoonsgegevens (inclusief openbaarmaking aan buitenlandse ontvangers), het recht van de persoon om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens en klachten te maken over de behandeling van de persoonsgegevens , en de gevolgen als de persoonsgegevens niet worden verstrekt (zoals ons onvermogen om diensten te verlenen).

Persoonlijke gegevens over u veilig houden

We zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig te houden in overeenstemming met onze interne procedures met betrekking tot de opslag, openbaarmaking en toegang tot persoonsgegevens. Persoonsgegevens kunnen worden bewaard op onze systemen voor persoonsgegevenstechnologie, die van onze contractanten of in papieren bestanden.

Overdracht van uw persoonsgegevens naar het buitenland

Beijer Ref AB maakt deel uit van een wereldwijd actieve business group, de Beijer Ref groep. We kunnen uw persoonsgegevens overdragen naar het buitenland indien dit nodig is voor de toegestane doeleinden zoals hierboven beschreven. Dit kunnen landen zijn die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als de wetten van uw eigen land (bijvoorbeeld de wetten binnen de Europese Economische Ruimte of Australië). Wij zullen ervoor zorgen dat dergelijke internationale overdrachten worden onderworpen aan passende of passende waarborgen, zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 of andere relevante wetten. Dit omvat het aangaan van de EU-standaardcontractbepalingen die hier beschikbaar zijn.

Persoonlijke gegevens over u bijwerken

Als een van de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, verandert, bijvoorbeeld als u uw e-mailadres wijzigt of als u een verzoek wilt annuleren dat u van ons hebt gedaan, of als u zich ervan bewust wordt dat we onjuiste persoonsgegevens over u hebben, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar carrier@beijerref.com . Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die voortvloeien uit onjuiste, onauthentieke, gebrekkige of onvolledige Persoonsgegevens die u ons verstrekt.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwijderd wanneer deze niet langer redelijkerwijs vereist zijn voor de toegestane doeleinden of als u uw toestemming intrekt (indien van toepassing) en we wettelijk niet wettelijk verplicht zijn of anderszins toestemming hebben om dergelijke gegevens op te slaan. Wij bewaren met name uw persoonsgegevens indien nodig voor Beijer Ref AB om te doen gelden of te verdedigen tegen juridische claims tot het einde van de relevante bewaartermijn of totdat de betrokken vorderingen zijn afgehandeld.

Uw rechten

Onder bepaalde wettelijke voorwaarden heeft u het recht om een kopie van de persoonsgegevens over u op te vragen die wij hebben, om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren en bezwaar te maken tegen of beperken van het gebruik van uw persoonsgegevens. U ook een klacht indienen als u zich zorgen maakt over onze omgang met uw persoonsgegevens.

Als u een van de bovenstaande doen stuur dan een e-mail naar carrier@beijerref.com . We kunnen u verzoeken uw identiteit te bewijzen door ons een kopie van een geldig identificatiemiddel te verstrekken, zodat wij aan onze beveiligingsverplichtingen kunnen voldoen en om ongeoorloofde openbaarmaking van gegevens te voorkomen. Wij behouden ons het recht voor om u een redelijke administratieve vergoeding in rekening te brengen voor alle kennelijk ongegronde of buitensporige verzoeken met betrekking tot uw toegang tot uw gegevens, en voor eventuele aanvullende kopieën van de persoonsgegevens die u van ons opvraagt.

We zullen alle verzoeken of klachten die we ontvangen in overweging nemen en u tijdig een antwoord geven. Als u niet tevreden bent met onze reactie, u uw klacht indienen bij de relevante privacytoezichthouder. Wij zullen u op verzoek de informatie van uw relevante regulator verstrekken.

Updates van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd bij te werken en te wijzigen om eventuele wijzigingen in de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken of wettelijke vereisten wijzigen, weer te geven. In het geval van dergelijke wijzigingen zullen we het gewijzigde privacybeleid op onze website plaatsen of op een andere manier publiceren. De wijzigingen worden van kracht zodra ze op deze website worden geplaatst.

How to get in touch with Beijer Ref AB

Wij zijn blij met uw mening over onze website en ons privacybeleid. Als u contact met ons wilt opnemen met vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail naar carrier@beijerref.com .